Commercieel archeologisch onderzoek

VUhbs

Wij vinden privacy belangrijk

Privacyverklaring

VUhbs vindt privacy belangrijk.

 • We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd
 • We verkopen uw gegevens nooit aan andere partijen
 • Als wij uw gegevens moeten delen met een ander, dan zorgen we ervoor dat zij daar net zo zorgvuldig mee omgaan
 • We zorgen dat uw en onze persoonlijke gegevens niet in handen van onbevoegden komen
 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben; overige gegevens slaan wij niet op
 • We bewaren je uw gegevens niet langer dan nodig is om onze producten en diensten goed te kunnen leveren
 • Indien mogelijk kun u uw eigen gegevens opvragen, inzien, overnemen of laten verwijderen (stuur hiervoor een mail naar info@vuhbs.nl of bel naar +31(0)20 5986516)
 • We zijn open en communiceren helder over ons privacybeleid

Privacyverklaring

VUhbs, gevestigd aan De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

De Boelelaan 1105

Telefoon: 020-5986527

e-mail: info@VUhbs.nl

website: www.VUhbs.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VUhbs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u

deze zelf aan ons verstrekt, of doordat u werkzaam bent bij VUhbs.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Afdeling

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum *

– Burgerservicenummer *

– Functie

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Webadres

– IBAN

– BIC/Swift

– BTW-nummer

* alleen bij personeel

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VUhbs verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VUhbs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie en archivering van de gegevens van de eigen werknemers voor:
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Salarisverwerking en pensioenopbouw (gegevens partner voor nabestaande pensioen)
  • Diploma’s en CV’s voor inschrijven op aanbestedingen en offerte-aanvragen
  • Re-integratie in het arbeidsproces
 • Verzenden van de aangevraagde publicaties
 • Verzenden van aangevraagde offertes
 • Het factureren van onze diensten
 • Het reageren op vragen van (potentiele) klanten
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of onze adressengegevens
 • Het afhandelen van betalingen
 • VUhbs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VUhbs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de

volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die zijn verkregen bij een sollicitatie worden in het geval van een afwijzing verwijderd, tenzij toestemming is verleend om de gegevens gedurende een afgesproken termijn te bewaren.
 • Persoonsgegevens die zijn opgegeven voor het toezenden van publicaties, verwijderen wij na verzending
 • Persoonsgegevens die zijn opgegeven voor het aanvragen van een offerte of ten behoeve van een opdracht blijven opgenomen in onze administratie, tenzij u ons opdracht geeft de gegevens te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VUhbs verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe partners voor onze online salarisadministratie, Arbodienst, pensioenverzekeraar en IT-leveranciers. Wanneer we persoonsgegevens delen met deze externe partijen maken we vooraf duidelijke afspraken over het gebruik van de persoonsgegevens. Uiteraard voldoen deze afspraken aan de wet. VUhbs heeft met verschillende externe partijen verwerkersovereenkomsten opgesteld. VUhbs zal nooit persoonsgegevens verkopen of doorgeven aan personen of organisaties die niets met onze producten of diensten te maken hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VUhbs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

VUhbs wil met zorg de gegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen verwerken. Iedere betrokkene heeft daarbij het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te (laten) dragen. We proberen een verzoek altijd zo vlot mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Vanzelfsprekend draagt VUhbs zorg voor een secure vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Een verzoek kan worden ingediend via info@VUhbs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inzage

Iedere betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar eigen persoonsgegevens die VUhbs (in digitale vorm) beheert.

 

Correctie of verwijderen

Iedere betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens voor zover bekend bij VUhbs (naar waarheid) te veranderen of aan te vullen. Verder bestaat onder de nieuwe wet ‘het recht om vergeten te worden’.  Deze laatste wijze van het volledig verwijderen van gegevens  kan, afhankelijk van het moment van het verzoek, gevolgen hebben voor de samenwerking of de dienstverlening. Ook kan er sprake zijn van een wettelijke bewaartermijn waardoor verwijderen van de gegevens niet mogelijk is.

Dataportabiliteit

Iedere betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens door te geven, over te brengen of over te laten brengen naar een andere organisatie of instelling.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VUhbs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@VUhbs.nl

VUhbs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VUhbs hanteert een draaiboek Datalekken dat in werking treedt op het moment dat het vermoeden bestaat dat er persoonsgegevens in handen zijn gevallen van derden die geen toegang tot deze persoonsgegevens zouden mogen hebben. Verlies van persoonsgegevens zonder dat er een (duidelijk aanwijsbare) ontvanger is, is ook een datalek. VUhbs bekijkt aan de hand van de Richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of er sprake is van een datalek dat gemeld dient te worden aan de AP en aan de betrokkenen.