Commercieel archeologisch onderzoek

Archeologisch bureauonderzoek

Wat zijn de archeologische waarden?

Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek (België: archeologienota) is in veel gevallen de eerste stap in het archeologisch onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is aangemerkt als een gebied met archeologische waarde. In dat geval zal het bevoegd gezag, voordat ze een omgevingsvergunning verstrekken, u vragen om het plangebied archeologisch te laten onderzoeken. Dit gebeurt vaak in eerste instantie met een archeologisch bureauonderzoek. Een archeologisch bureauonderzoek neemt relatief weinig tijd in beslag, maar geeft wel een helder beeld van de situatie.

Raadplegen van informatiebronnen

Een archeologisch bureauonderzoek vindt niet plaats in het veld, maar bestaat uit literatuuronderzoek en het raadplegen van oude opgravingsrapporten en verschillende informatiebronnen, zoals het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook worden de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN), de gemeentelijke archeologische waarden- en beleidskaart (overzicht) en gegevens van lokale amateurs (AWN) bestudeerd.

Het eindresultaat

Het eindresultaat van het bureauonderzoek is een archeologisch rapport met de te verwachten archeologische waarden in het plangebied en een inschatting van de kans dat eventueel aanwezige archeologische resten door de bouwplannen worden verstoord. Een voorbeeld van een rapport van een archeologisch bureauonderzoek kunt u hier downloaden. 

Prijs van een bureauonderzoek

De prijs van een bureauonderzoek is afhankelijk van de omvang van het plangebied. De meeste archeologische bureauonderzoeken kunnen we echter aanbieden voor € 1.350. Bureauonderzoek plus booronderzoek voor € 2.750. Mocht u een goedkopere aanbieding hebben, laat het ons dan weten. We zullen dan kijken wat we voor u kunnen doen.

Vervolg onderzoek (grondboringen)

In veel gevallen verlangt het bevoegd gezag dat de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek wordt getoetst met grondboringen. Archeologisch booronderzoek is dan onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO). Het archeologisch booronderzoek kan eventueel worden gevolgd door een Proefsleuvenonderzoek . Na een proefsleuvenonderzoek kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) verlangen dat vastgestelde behoudenswaardige archeologische resten veilig gesteld worden. Dit gebeurt dan met een archeologische opgraving.

Waarom kiezen voor ADC Beesd

Hoge kwaliteit tegen een lage prijs
Geen dure leaseauto’s, wel moderne apparatuur en ervaren en hoogopgeleide medewerkers.

Eigen specialisten
ADC Beesd heeft naast archeologen ook materiaal- en periode specialisten in huis. Hierdoor worden de kosten van het onderzoek beperkt en de doorloop verkort.

We doen wat we beloven
We zijn geïnteresseerd in archeologie en niet in manieren om u meerwerk in rekening te brengen.

Goede reputatie
ADC Beesd heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag.

Archeologienota (Vlaanderen)

Sinds 1 juni 2016 wordt archeologisch vooronderzoek in Vlaanderen uitgevoerd in de vorm van archeologienota’s. Een archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek, indien noodzakelijk aangevuld met een booronderzoek en/of een proefsleuvenonderzoek.

ADC Beesd is één van de eerste marktpartijen die een erkenning als archeoloog in Vlaanderen verkreeg. Sinds die tijd heeft ADC Beesdmeer dan 175 bekrachtigde archeologienota’s opgeleverd. Ook u helpen we graag met het opstellen en laten bekrachtigen van uw archeologienota. 

Wij doen dit snel, voordelig en goed!

Raadpleeg de beslissingsboom archeologienota op deze pagina om na te gaan of een archeologienota noodzakelijk is.

Bel of mail voor gratis advies of een offerte.

Beslissingsboom archeologienota

VUhbs beslissingsboom archeologienota Vlaanderen

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »