• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Archeologische begeleiding (protocol opgraven) in het plangebied Weert - Sint-Maartenslaan (infiltratievoorziening). Sporen en vondsten uit de Volle Middeleeuwen

363 PUBLICATIEDATUM 02 JANUARI 2016 « Terug naar overzicht

Download publicatie


Van maandag 20 tot en met donderdag 23 april 2015 voerde VUhbs archeologie een archeologische
begeleiding protocol opgraven uit in het plangebied Weert - Sint-Maartenslaan. De opdrachtgever is de
gemeente Weert. Toezicht op het werk is uitgevoerd door dhr. W. Truyen (gemeente Weert) en dhr.
F. Kortlang (ArchAeO).
Het plangebied bevindt zich in een plantsoen, dat aan de oost- en zuidzijde begrensd wordt
door de Sint-Maartenslaan (fig. 1.1 en 1.2). De westelijke en noordelijke begrenzing wordt gevormd
door respectievelijk de Van Bommelstraat en de Sint Paulusstraat. In het plangebied zal een
infiltratievoorziening met een oppervlakte van 960 m2 aangelegd worden. De aanleg van deze
voorziening kadert in de herinrichting van de omgeving van het station en het nieuwe stadhuis. De
infiltratievoorziening heeft een bufferfunctie met een capaciteit van ca. 450 m3 en zal bestaan uit een
Infiltratietransportriool (IT-riool), dat komt te liggen in een lavakoffer.1 Ten behoeve van de aanleg zal
tot een diepte van ca. 1.6 à 1.9 m ontgraven worden.
Het plangebied is op de gemeentelijke archeologische beleidskaart aangegeven als een gebied
met een middelhoge verwachtingswaarde (WR-Amh). Onderhavig archeologisch onderzoek is
noodzakelijk in verband met de bodemverstorende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de
infiltratievoorziening. Deze zouden eventueel aanwezige archeologische resten in het plangebied
kunnen aantasten. De aard van de werkzaamheden laat geen optie tot behoud in situ van eventuele
behoudenswaardige archeologische resten toe.
De eerste fase (maandag 20 april) van de begeleiding is uitgevoerd door drs. J. van Kampen en
drs. K. Hebinck. Tijdens deze fase werd zowel aan de oost- als aan de westzijde een sleuf gegraven tot
op het sporenniveau. Toen bleek dat er archeologische sporen aanwezig waren, werd in overleg met de
opdrachtgever, de archeologische toezichtouder en de civiele aannemer besloten om het tussengelegen
deel eveneens op te graven. Deze tweede fase (dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april) is uitgevoerd
door drs. M. Schurmans, drs. L. van den Bruel, M. van Haasteren MA, drs. K. Hebinck en drs. M.
Bannink. Het digitaal tekenwerk werd verzorgd door drs. J. van Kampen en drs. L. van den Bruel.
Fysisch geografische waarnemingen zijn gedaan door drs. K. Hebinck.
Gezien de resultaten van het onderzoek werd in overleg met de opdrachtgever en de
archeologische toezichthouder besloten om een open dag te houden op dinsdag 21 april 2015. Uitleg
aan de talrijk opgekomen geïnteresseerden werd gegeven door dhr. F. Kortlang.
De opbouw van het rapport is als volgt: hoofdstuk 2 behandelt de inkadering van het
onderzoek, de resultaten van het vooronderzoek en de methodiek van de begeleiding (protocol
opgraven) en de uitwerking. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het landschap van de micro-regio en van het
onderzoeksgebied. In hoofdstuk 4 wordt de conservering, datering en periodisering van de vindplaats
besproken. De vindplaats zelf en de vondsten worden behandeld in de hoofdstukken 5 en 6. Het besluit
en de beantwoording van de vraagstellingen uit het Programma van Eisen is terug te vinden in
hoofdstuk 7.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl