• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Van boerenerf tot stadswoning. Archeologisch onderzoek aan de Lieve Vrouwegracht te Montfoort.

364 PUBLICATIEDATUM 02 JANUARI 2016 | DOOR JOHAN VAN KAMPEN « Terug naar overzicht

Download publicatie


In de eerste helft van 2014 heeft VUhbs archeologie in opdracht van Bunnik Projecten B.V. uit
IJsselstein een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Lieve Vrouwegracht te
Montfoort.
De aanleiding voor het onderzoek was de ophanden zijnde nieuwbouw van een
appartementencomplex op deze locatie. Bij de werkzaamheden die met de nieuwbouw gepaard zouden
gaan, zou de bodem diepgaand geroerd worden. In de grond aanwezige archeologische resten zouden
hierbij verstoord worden.
Voorafgaand aan het onderzoek van VUhbs archeologie had er alleen een bureaustudie en een
booronderzoek plaatsgevonden. Daarnaast was het terrein meerdere malen niet-archeologisch
onderzocht in verband met bodemverontreiniging. Ook waren enkele delen van het terrein gesaneerd.
In één deel, geheel in het westen van het plangebied, was nog sprake van verontreiniging.
Het onderzoek door VUhbs archeologie bestond uit drie onderdelen. Het eerste was een
proefsleuvenonderzoek in de schoonverklaarde delen van het plangebied. Het tweede onderdeel betrof
een archeologische begeleiding van de sanering. De resultaten van deze beider onderzoeken dienden te
leiden tot een advies ten aanzien van de verder te nemen stappen inzake de archeologie binnen het
plangebied.
Zowel uit het proefsleuvenonderzoek als uit de sanering bleek dat binnen het gehele
plangebied sprake was van bewoningsresten vanaf de 13de eeuw tot en met de 20ste eeuw. Deze resten
zijn, met uitzondering van de meest recente sporen, als behoudenswaardig aangemerkt. Het bevoegd
gezag is dan ook geadviseerd om een opgraving te laten uitvoeren in de te verstoren zones van het
plangebied.
Dit advies is overgenomen, met dien verstande, dat de beoogde ontgravingsdiepte voor de
nieuwbouw plus een marge van 20 cm werd aangehouden als maximale ontgravingsdiepte voor het
vlak. Eventuele sporen die dieper reikten dan dit niveau zouden in situ worden behouden.
Het veldwerk heeft in totaal vijftien dagen geduurd, waarbij een oppervlakte van ca. 650 m2 in
gemiddeld drie vlakken is onderzocht. Hierbij zijn de resten aangetroffen van een erf met stadsboerderij
en uit de late 13de en 14de eeuw. Naast het hoofdgebouw, een woonstalhuis, zijn er verschillende
grote kuilen en enkele sloten aangetroffen. De conservering van de resten was zeer goed te noemen,
waardoor er naast het reguliere vondstmateriaal ook vrij veel hout en leer is aangetroffen.
In de latere perioden tussen de 16de een de 18de eeuw heeft binnen het plangebied een
huizenblok gestaan dat is te relateren aan de kaarten van Van Deventer en Blaeu. Tijdens de opgraving
zijn hiervan grote delen van de funderingen, evenals enkele kelders, beer- en waterputten onderzocht.
In de 19de eeuw zijn de meeste van deze gebouwen gesloopt. Alleen het meest westelijke huis
staat er dan nog in een aangepaste vorm. Van dit huis zijn drie kleine beerputten onderzocht.
Het plangebied is tot 20 cm onder de maximale verstoringsdiepte ontgraven. Sporen die op het
onderste niveau zijn aangetroffen zijn slechts deels gecoupeerd. Het is niet duidelijk tot op welke diepte
er nog archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Het is echter zeker dat er nog
behoudenswaardige resten in de grond aanwezig zijn. Conform het selectiebesluit van de gemeente
Montfoort worden deze in situ behouden.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl