• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Archeologisch bureau- en booronderzoek voor de Kastanjelaan te Boxtel 355

355 PUBLICATIEDATUM 01 DECEMBER 2015 « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van de gemeente Boxtel heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureau- en
booronderzoek uitgevoerd voor de werkzaamheden in de Kastanjelaan te Boxtel. Binnen het
plangebied zullen de huidige bomen in verband met ziekte (kastanjebloedingsziekte) worden
verwijderd. Daarnaast zal er grondverbetering moeten worden toegepast. De werkzaamheden die met
deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten
mogelijk verstoren. De gemeente Boxtel heeft VUhbs archeologie verzocht voor het plangebied een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voeren, zodat
meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en of er aanvullend onderzoek
noodzakelijk zal zijn.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt op een dekzandrug (Laagpakket van
Wierden, Formatie van Boxtel) direct ten zuiden van het beekdal van de Dommel waarop een hoge
zwarte enkeerdgrond ontwikkeld is. Door de ligging in een dekzandlandschap uit het Laat-Glaciaal
kunnen er binnen het plangebied archeologische resten verwacht worden uit de periode vanaf het Laat-
Paleolithicum. Direct ten noorden van het plangebied zijn nederzettingsresten uit de Late IJzertijd en
Romeinse tijd gevonden. Deze nederzetting strekt zich mogelijk uit tot binnen het plangebied,
waardoor met name voor resten uit deze periode een zeer hoge verwachting geldt. Echter ook uit de
andere perioden vanaf het Laat-Paleolithicum kunnen er resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Er
zijn geen aanwijzingen voor grootschalige verstoringen binnen het plangebied.
Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem binnen het plangebied aan de top uit een
30 tot 55 cm dikke recent geroerde laag bestaat. Hieronder is in het zuidwestelijke deel het verwachte
eerddek aanwezig tot een diepte van 80 tot 90 cm –mv. Ook in het noordoostelijke deel van het
terrein is een eerddek aanwezig, maar hier is het rommeliger en is het mogelijk in belangrijke mate
(sub)recent geroerd. De top van de natuurlijke afzettingen ligt hier met een diepte van 120 tot 130 cm
–mv ook duidelijk dieper dan in het zuidwestelijke deel van het plangebied (zie bijlage 11). Vooral het
noordoostelijke deel van het plangebied lag waarschijnlijk in een lager gelegen deel binnen het
dekzandlandschap nabij het dal van de Dommel. Hierdoor kunnen vooral in het zuidwestelijke deel
van het plangebied nog resten en/of sporen verwacht worden die gerelateerd kunnen worden aan de
Romeinse nederzetting direct ten noorden van het plangebied. Het noordoostelijke deel zal door de
relatief lagere ligging mogelijk minder aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning, maar hier kunnen
zeker nog archeologische resten zoals waterputten en -kuilen verwacht worden. De archeologische
resten en/of sporen worden verwacht in de top van de C-horizont, direct onder de donkere
bovengrond. Doordat de mogelijk aanwezige resten worden bedreigd door de voorgenomen
werkzaamheden wordt vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden onder protocol opgraven noodzakelijk geacht om te bepalen of er daadwerkelijk
archeologische resten en/of sporen binnen het plangebied aanwezig zijn.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl